Privacy Beleid

Dit is het privacyreglement van Selsa, gevestigd te Amsterdam, en is van toepassing bij het bezoeken van onze website, jegens (potentiële) cliënten bij gebruikmaking van onze diensten, relaties en medewerkers van Selsa (de “Betrokkene”) en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Selsa de verantwoordelijke van is.

Selsa heeft op grond van de vigerende wet- en regelgeving bepaalde plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van de Betrokkene en heeft de Betrokkene bepaalde rechten, onder meer bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van de verordening (“AVG”).

Verwerking persoonsgegevens
Selsa doet er alles aan op uw privacy te waarborgen. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, zodat wij een goede dienstverlening kunnen aanbieden en/of als deze verwerking noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Vastlegging van uw contactgegevens via de website vindt alleen plaats indien u uw contactgegevens aan ons verstrekt, zodat wij contact met u kunnen opnemen. De navolgende persoonsgegevens worden via de website verzameld en verwerkt: naam; telefoonnummer; e-mailadres; plaats.

Voor relatiebeheer, communicatie en/of (financiële) administratie met de Betrokkene worden persoonsgegevens verwerkt zoals: naam onderneming; achternaam, voorna(a)m(en), voorletter(s);adres, postcode, woonplaats; emailadres(sen); telefoonnummer(s); geslacht; bankrekeningnummer (indien van toepassing).

Verder kunnen naast voornoemde persoonsgegevens tevens (bijzondere) persoonsgegevens (van gevoelige aard) van een (potentiële) cliënt, worden verwerkt die noodzakelijk zijn om de (potentiële) cliënt medisch goed te kunnen behandelen dan wel voor het financieel afhandelen van onze behandeling/dienst.

De (bijzondere) persoonsgegevens (van gevoelige aard) die ter uitvoering van voornoemde diensten worden verwerkt zijn onder meer: geboortedatum; geboorteplaats; gegevens over geestelijke of lichamelijk gezondheid in verband met de behandeling/dienst.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met voornoemde (bijzondere) persoonsgegevens. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Grondslagen verwerking
De wettelijke grondslag op basis waarvan Selsa vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een goede uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst (van opdracht). Dit geldt voor al onze behandelingen/diensten aan cliënten, de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidsovereenkomsten met medewerkers alsmede om de noodzakelijke bedrijfsvoering zo correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, een wettelijke verplichting of vanwege gerechtvaardigd belang. Indien wij bijzondere persoonsgegevens verwerken zal dit niet gebeuren zonder toestemming. Deze toestemming kan vervolgens te allen tijde worden ingetrokken. Intrekken van toestemming kan ertoe leiden dat u niet langer van bepaalde diensten van Selsa gebruik kunt maken. Het is aan ons om te beoordelen of onze diensten om deze reden dienen te worden beëindigd.

Uw rechten
U heeft als Betrokkene de navolgende rechten: recht op informatie over het bestaan en doel van de verwerking vóórdat uw persoonsgegevens worden verwerkt; recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens; recht op rectificatie ofwel correctie, indien wij onjuiste informatie persoonsgegevens over u hebben verwerkt dan wel het recht op een aanvullende verklaring wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens; recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing: we zullen in een aantal gevallen op uw verzoek uw persoonsgegevens wissen, tenzij de gegevens voor een ander van belang zijn en er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren; recht op beperking van verwerking: in bepaalde gevallen heeft u het recht dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken en mogen wijzigen; recht op gegevensoverdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen.Als u gebruikt wenst te maken van uw rechten, verzoeken wij u vriendelijk uw verzoek schriftelijk per brief of per e-mail in te dienen (zie hieronder voor de contactgegevens). Wij zullen uw identiteit verifiëren alvorens wij overgaan tot uw verzoek.

Dienstverlening door derden
Wij schakelen (rechts)personen (“Derden”) in om onze dienstverlening zo efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Deze Derden zijn onder meer leveranciers van software en ICT-systemen, gespecialiseerde adviseurs en overige dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Als deze partijen noodzakelijkerwijs toegang dienen te hebben tot persoonsgegevens, worden afspraken gemaakt omtrent een correcte, veilige verwerking van deze persoonsgegevens en de geheimhouding hiervan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden door ons nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of (overheids)instanties wanneer dit is verplicht volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding van fraude of criminele activiteiten. Zo zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde (medische) gegevens van cliënten aan zorgverzekeraars door te geven, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om declaraties af te handelen.

Onder geen beding verkopen wij ingevoerde gegevens aan derden, tenzij de Betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Er wordt gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Medewerkers en ingeschakelde Derden van Selsa zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij persoonsgegevens verwerken.

Als wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd en wanneer mogelijk verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Wij mogen de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, maar nooit langer dan noodzakelijk.

Cookies en social media
Selsa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Selsa gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij uw al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.

Jonger dan 16 jaar?
Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die ons privacyreglement heeft gelezen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. De meest actuele privacyreglement is te raadplegen op onze website. Wij adviseren u daarom ons privacyreglement op de website met regelmaat te raadplegen. Indien wij belangrijke wijzigingen doorvoeren die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens dan zullen wij de Betrokkene voorafgaand informeren.

Contact of klacht
Voor vragen of klachten met betrekking tot onze diensten alsmede de verwerking van uw gegevens verzoeken wij u allereerst schriftelijk contact op te nemen met ons. Wij streven ernaar u binnen een termijn van vier weken van een antwoord te voorzien.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. Indien u ondanks de zorgvuldige aanpak, een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met uw rechten omgaan dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Selsa
Vijgepeerpad 28
1036 KK Amsterdam
info@selsa.nl

Privacyreglement d.d. december 2023