Algemene Voowaarden

Activiteiten en doelstelling
Selsa Personal Training aan Huis een specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de trainee zich heeft ingeschreven bij Selsa voor het deelnemen aan één of meerdere traject(en) en zijn van toepassing op ieder traject van Selsa.

Aansprakelijkheid
Ieder gebruik van de diensten van Selsa geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zichzelf ervan te vergewissen of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings-, coaching- of voedingsprogramma’s wordt aangegaan, zal Selsa de trainee een door de deelnemer in te vullen intakeformulier inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De trainee staat ervoor in dat hij dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Selsa beschikbaar wordt gesteld. Selsa is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien het op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het van trainings-, coaching- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Selsa op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het van trainings-, coaching- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen, coaching programma’s, of voedingsprogramma’s te volgen.

De trainee onderwerpt zich aan de door zijn trainer of coach gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien de trainee de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

Voor elke door Selsa aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Selsa kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Selsa is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan een traject. Daarnaast is Selsa niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. De trainee is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van Selsa.

Selsa is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van trainee.

Inhoud en duur van de overeenkomst
Voor ieder traject geldt dat deze ingaat op de dag dat de eerste training plaatsvindt. Voor de verschillende trajecten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor:

Intensieve Leefstijl Coaching/ 48 trainingen. Dit abonnement duurt 6 maanden. De 48 trainingen dienen binnen een periode van maximaal 32 weken te worden opgenomen.
Een Stok Achter de Deur/ 24 trainingen. Dit abonnement duurt 3 maanden. De 24 trainingen dienen binnen een periode van maximaal 16 weken te worden opgenomen.
Een Zetje in de Rug/ 12 trainingen. Dit abonnement duurt 3 maanden. De 12 trainingen dienen binnen een periode van maximaal 20 weken te worden opgenomen.

Trainingen die niet binnen deze periode worden opgenomen komen te vervallen. Trajecten kunnen worden voortgezet met een periode van steeds één maand. Opzegging dient schriftelijk, via info@selsa.nl, en minimaal twee weken voorafgaand aan een nieuwe maand te gebeuren.

Een tussentijdse beëindiging van traject 1 of 2 door de trainee is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van het Selsa werkgebied. Tussentijdse beëindiging zonder geldige reden leidt tot een direct opeisbaar bedrag van 70% van het resterende cursusgeld. Bij tussentijdse opzegging van traject 3 blijft u het gehele cursusgeld verschuldigd.

Wisselen trainer/coach
Selsa behoudt altijd het recht om de trainer of coach te wisselen voor een andere trainer of coach. Desgewenst kan trainee altijd een verzoek indienen om te wisselen naar een andere trainer of coach.

Trainen met meerdere personen
Het is mogelijk om samen met anderen te trainen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: Iedere trainee dient een eigen intake-formulier in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.

Er wordt één factuur verstuurd per koppel/groep.

Alle trainees gaan de verplichting aan voor de gehele contractperiode en voor alle trainingen. Trainingen waarbij één of meerdere trainees afwezig zijn hebben hetzelfde tarief als trainingen waarbij iedereen aanwezig is.

Pauzeren van de overeenkomst
Als het traject niet binnen de vastgestelde termijn kan worden afgerond, kan de trainee de overeenkomst in overleg met Selsa pauzeren. De vervaltermijn van de openstaande trainingen wordt dan verlengd met maximaal zes maanden. Het cursusgeld moet in dit geval wel binnen de afgesproken termijn(en) worden voldaan. Het recht op trainingen van trajecten die niet schriftelijk worden gepauzeerd en die niet binnen de maximale periode worden opgenomen, komt te vervallen.

Afzeggen en inhalen
Afzeggen van een training dient minimaal 24 uur tevoren aan uw personal trainer te worden gedaan en dient bij voorkeur per whatsapp/sms te geschieden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Betalingen
Betaling van het overeengekomen trainingsbedrag moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van Selsa, rekeningnummer NL55 INGB 0398 3058 62 te Amsterdam. Als basis geldt dat alle bedragen inclusief BTW en exclusief andere kostprijsfactoren zijn.

Het bedrag van de training kan eenzijdig door Selsa worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. Selsa heeft het recht eenzijdig het bedrag voor de training per 1 januari te verhogen, voor de eerste maal op 1 januari 2024. Deze verhoging zal evenwel tijdig aan de trainee worden meegedeeld. De trainee heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij/zij het gewijzigde bedrag niet wenst te accepteren.

‍Betaling vindt vooraf plaats. De trainee kan kiezen voor een eenmalige betaling of betaling in maandelijkse termijnen. Reiskosten en eventuele parkeerkosten worden maandelijks, achteraf, per automatische incasso betaald.

Gebruik elektronische omgeving
Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.

Selsa dan wel de licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Selsa c.q. de licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Selsa c.q. de licentiegever ter zake is uitgesloten.

Selsa dan wel de licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Selsa dan wel de licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.

Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Selsa dan wel de licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Selsa heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Selsa zal de trainee per e-mail of via de website hierover informeren.

De trainee heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien hij het niet eens is met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, binnen 30 dagen nadat de trainee op de hoogte is of had kunnen zijn over de wijziging van de Algemene Voorwaarden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor de trainee uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Indien de trainee op de hoogte is gebracht of had kunnen zijn van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en (binnen voornoemde 30 dagen) gebruik blijft maken van de diensten van Selsa, dan wordt ervan uitgegaan dat de trainee akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.